verzekering

VOOR EXTRA INFO:


Sonja Van Goethem

02/548.03.02

sonja.vangoethem@vtv.be

Iedereen die lid is van TC De Kievit, is eveneens aangesloten bij de VTV.


VTV heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen.

Elk lid dat bij VTV is aangesloten,valt automatisch onder deze verzekering.

Een samenvatting van de polis vindt u hieronder.


Burgerlijke aansprakelijkheid


1.1. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden

welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van:


 • de bij de VTV aangesloten clubs;
 • het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials;
 • de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringsnemer;
 • de spelers en de scheidsrechters;
 • de ouders van minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk worden gehouden.


Het betreft een dekking voor alle materiële en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten:

 • kampioenschappen en tornooien;
 • vriendschappelijke en andere wedstrijden;
 • andere activiteiten zoals feesten voor de leden, bals, e.d.


1.2. Is o.m. uitgesloten van de dekking burgerlijke aansprakelijkheid:


 • schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16 jaar oud welke schade heeft veroorzaakt met opzet
 • elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap;
 • schade aan materieel, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de leden
 • behalve van scheidsrechters en officials in functie.


1.3. Verleende waarborgen:


 • lichamelijke schade : 5.000.000 euro
 • materiële schade : 620.000 euro


Burgerlijke en strafrechterlijke verdedigingskosten


Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking, neemt hij de verplichting op zich de verdedigingskosten op zich te nemen

uit hoofde van iedere burgerlijke of strafrechterlijke rechtspleging tegen de clubs of de leden.

De dekking betreft kosten van advocaat, experten en procedure. Zij is beperkt tot 12.500 euro.


Verzekering tegen lichamelijke ongevallen


1.4. Omschrijving van het verzekerde ongeval


Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, “ een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt

en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer “.

Zijn alzo o.m. verzekerd:

 • ziekte of infectie ten gevolge van het ongeval ;
 • zonnesteek ;
 • beten van dieren of insecten ;
 • gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plots manifesteren zoals

hernia’s, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, verstuikingen, enz…


1.5. Gedekte kosten


 • geneeskundige kosten zoals deze van geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, radiografie, orthopedie, prothese, fysiotherapie,…
 • (Ethias limiteert sinds 01/01/08 de terugbetaling van fysio- en kinesitherapiekosten (na tussenkomst van het ziekenfonds)
 • tot 125 euro per ongeval (om misbruiken te voorkomen))
 • tandprothese : met een maximum van 500 euro per ongeval en 125 euro per tand ;
 • apothekerskosten en kosten van gipsen met een maximum van 620 euro ;
 • begrafenis ;
 • vervoer van het slachtoffer.


De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval.

De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.


1.6. Vaste vergoedingen


In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde activiteiten de dood wordt veroorzaakt of een invaliditeit,

verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal:

 • in geval van overlijden binnen de drie jaar na het ongeval : 7.500 euro;
 • in geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de normale beroepsbezigheden :
 • 25 euro per dag tot twee jaar na het ongeval bij werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de RIZIV-wetgeving;
 • in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar,
 • wordt een kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50 %: 15.000 euro en boven de
 • 50 %: 30.000 euro.


1.7. Uitsluitingen


Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking door het slachtoffer

of de schade aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.